Grupa Polskie Składy Nawozowe

Grupa Polskie Składy Nawozowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 16,
tel./fax. 22 836 00 18, biuro@grupapsn.pl

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU PUNKTOWEGO SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Grupa PSN sp. z o.o. - przedsiębiorcę działającego pod firmą "Grupa Polskie Składy Nawozowe" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 01-248 ), przy ul. Jana Kazimierza 16, zwanego w dalszej części regulaminu Organizatorem ,

2. Uczestnik programu - to podmiot, który na warunkach i w trybie przewidzianym niniejszym regulaminem, przystąpił do programu punktowego i otrzymał Kartę Stałego Klienta,

3. Partner programu - to przedsiębiorca, który współpracuje z Grupą PSN sp. z o.o. w ramach realizacji programu punktowego, na podstawie odrębnych umów. W szczególności oferuje Uczestnikom programu towary i usługi w ramach programu oraz uczestniczy w programie punktowym, w sposób wynikający z niniejszego regulaminu.

4. Placówka partnera - to placówka Partnera programu, który współpracuje z Grupą PSN sp. z o.o., w realizacji programu punktowego, oznakowana logo Grupy PSN sp. z o.o. i posiadająca Certyfikat Organizatora. których aktualna lista będzie zamieszczona na Oficjalnej stronie internetowej, a także w Katalogu programu.

5. Oficjalna strona internetowa programu - witryna internetowa pod adresem www.grupapsn.pl, na której umieszczane będą aktualne informacje dotyczące organizacji i realizacji programu punktowego, Katalog programu, lista Partnerów programu i Placówek programu, formularze oraz informacje, o wszelkich zmianach dotyczących realizacji programu punktowego.

6. Karta Stałego Klienta - jest to imienna karta wydawana Uczestnikowi programu, służąca do jego identyfikacji podczas transakcji. Za transakcje, przeprowadzane z użyciem Karty Stałego Klienta, Uczestnikowi będą przyznawane punkty.

7. Konto Punktowe Uczestnika - jest to zapis informatyczny, dokonany w systemie informatycznym Organizatora, na którym gromadzone są punkty, zdobyte przez Uczestnika, na zasadach i w trybie określonym niniejszym regulaminem. Konto Punktowe Uczestnika może być związane tylko z jedną Kartą Stałego Klienta, wydaną Uczestnikowi programu.

8. Punkty - jednostki rozliczeniowe przyznawane w ramach Programu jego Uczestnikom, w zamian za zakup towarów sprzedawanych przez Partnerów programu w Placówkach partnera, na zasadach i trybie określonym niniejszym regulaminem.

9. Katalog programu - zawiera aktualne zestawienie Nagród wraz z podaną ilością punktów, potrzebnych do ich otrzymania, procedurę otrzymania Nagrody, aktualną listę Partnerów programu oraz treść Regulaminu. W katalogu mogą być także zawarte inne dodatkowe informacje dotyczące organizacji i realizacji programu punktowego. Katalog dostępny będzie w Placówkach partnera, siedzibie Organizatora, a także na Oficjalnej stronie internetowej programu (wersja elektroniczna).

10. Certyfikat Organizatora - pisemne potwierdzenie wydawane przez Organizatora programu o uczestnictwie Partnera programu, w programie punktowym i sieci Placówek, biorących udział w programie punktowym.

11. Formularz zgłoszeniowy - formularz składany przez osobę przystępującą do programu punktowego, zawierający dane osobowe oraz zgodę na ich przetwarzanie przez Grupę PSN sp. z o.o., która to zgoda, stanowi podstawę do ich przetwarzania.


II. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu punktowego jest "Grupa Polskie Składy Nawozowe" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (kod: 01 - 248), przy ul. Jana Kazimierza 16.

2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Program jest prowadzony od dnia 2008-09-22.

5. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie punktowym, które Uczestnik akceptuje, przystępując do programu.

6. Program punktowy prowadzony jest w sieci Placówek partnerów.

7. Organizator, zastrzega sobie prawo do wyłączenia, w każdym czasie Partnera programu, z udziału w programie punktowym

8. Brak oznaczenia danej placówki logo Organizatora lub brak Certyfikatu Organizatora, oznacza iż nie bierze ona udziału w Programie lub została z niego wyłączona. Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za działania takich placówek. Aktualna lista Partnerów programu, podawana jest w Katalogu programu oraz na Oficjalnej stronie internetowej i aktualizowana w ramach bieżących potrzeb.


III. Uczestnicy programu

1. Uczestnikiem programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium RP, które wyrażą wolę przystąpienia do programu.

2. W programie nie mogą brać udziału pracownicy Grupy PSN sp. z o.o. oraz Partnera programu, podmioty działające na zlecenie Grupy PSN sp. z o.o. lub Partnera programu w zakresie obsługi lub realizacji programu, a także zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie rodzeństwa i zstępnych tych osób, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo w/w osób w programie, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez nie na piśmie wniosku o wyrażanie zgody na przystąpienie do programu punktowego. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiej osoby z programu, w każdym czasie, bez podania przyczyn.


IV. Przystąpienie do Programu

1. Warunkiem przystąpienia do programu punktowego, jest łączne spełnienie następujących warunków: dokonanie w Placówce partnera programu jednorazowego zakupu premiowanych towarów, za kwotę co najmniej 100 zł, prawidłowe wypełnienie i złożenie w Placówce partnera programu, Formularza zgłoszeniowego.

2. Formularz zgłoszeniowy, zawiera następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, telefon, adres e-mail, rodzaj prowadzonej działalności, kierunek prowadzonej działalności gospodarczej, wielkość gospodarstwa rolnego, odległość od najbliższego punktu sprzedaży środków do produkcji rolnej.

3. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w Placówkach partnera programu, a także na Oficjalnej stronie internetowej programu.

4. Osoba wyrażająca chęć przystąpienia do programu, zobowiązana będzie do prawidłowego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i jego własnoręcznego podpisania. Tak wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy, należy złożyć bezpośrednio w Placówce partnera.

5. W okresie do 30 dni, po złożeniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego, Organizator wyśle Uczestnikowi programu Kartę Stałego Klienta, na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

6. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym, Uczestnik programu zobowiązany będzie do powiadomienia Organizatora, o zmianie w terminie 14 dni, od wystąpienia zmiany. Powiadomienie może nastąpić, bezpośrednio na adres Organizatora, Placówce partnera lub drogą elektroniczną na Oficjalnej stronie internetowej programu. Organizator, nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia danych przez Uczestnika.

7. Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika programu nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

8. Uczestnik programu, przystępując do programu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

9. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu, Organizator, zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu, co do warunków, na jakich następuje przystąpienie do Programu. Wszelkie zmiany regulaminu w tym przedmiocie, będą zamieszczone na Oficjalnej stronie internetowej programu.

10. Udział w programie jest dobrowolny.

11. Administratorem danych osobowych Uczestnika programu, podanych w Formularzu zgłoszeniowym jest Grupa PSN sp. z o.o.

12. Grupa PSN sp. z o.o. będzie przetwarzać podane przez Uczestnika programu dane osobowe, zawarte w Formularzu zgłoszeniowym dla celów realizacji i organizacji programu punktowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika programu, dodatkowej zgody, potwierdzonej własnoręcznym podpisem na Formularzu zgłoszeniowym, Grupa PSN sp. z o.o., może przetwarzać dane osobowe także w przyszłości, dla celów marketingowych i promocyjnych, dotyczących własnych produktów i usług oraz udostępniać je podmiotom współdziałającym lub współpracującym z Grupą PSN sp. z o.o. w ramach programu punktowego.

13. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Dostęp lub poprawa danych osobowych powinien następować na pisemne lub mailowe żądanie Uczestnika skierowane do Organizatora. Odpowiedź z aktualnymi/poprawionymi danymi osobowymi wysyłana będzie przez Organizatora do Uczestnika mailem lub pocztą. Do kontaktów mailowych musi być użyte konto mailowe Użytkownika podane w Formularzu zgłoszeniowym.

14. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do programu.


V. Karta Stałego Klienta

1. Karta Stałego Klienta, jest chipową kartą imienną, służącą do identyfikacji Uczestnika programu oraz do rejestracji punktów, uzyskanych przez Uczestnika programu.

2. Karta Stałego Klienta pozostaje własnością Grupa PSN sp. z o.o.

3. Karta Stałego Klienta nie jest kartą bankomatową, kredytową, czy płatniczą.

4. Karta Stałego Klienta jest ważna przez cały okres trwania programu lub do odwołania.

5. Karta Stałego Klienta może być używana tylko przez Uczestnika programu.

6. Jeden Uczestnik programu może posiadać tylko jedną aktywną Kartę Stałego Klienta.

7. Karta Stałego Klienta, której ważność upłynęła podlega dezaktywacji. Uczestnik programu może po upływie okresu ważności otrzymać nową Kartę Stałego Klienta. Zasady wydawania nowej karty są analogiczne, jak przy przystąpieniu do Programu (pkt. IV regulaminu). Liczba punktów zapisanych na dotychczasowym Koncie Punktowym Uczestnika związanym z taką kartę, nie przechodzi do nowej karty.

8. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia lub zagubienia Karty Stałego Klienta podlega ona dezaktywacji. Zgłoszenie uszkodzenia lub zagubienia Karty Stałego Klienta, winno nastąpić na piśmie, w okresie 7 dni od daty zdarzenia, bezpośrednio do Organizatora lub w Placówce partnera. Wydanie nowej Karty Stałego Klienta, nastąpi po uiszczeniu przez Uczestnika programu kwoty 10 zł, tytułem opłaty za wydanie nowej karty .

9. Liczba punktów zapisanych na Koncie Punktowym Uczestnika z uszkodzonej lub zagubionej Karty Stałego Klienta może zostać przypisana do nowej karty, tylko w sytuacji, złożenia przez Uczestnika nowego Formularza zgłoszeniowego wraz z wnioskiem o przeniesienie punktów zapisanych na Koncie Punktowym Uczestnika. Przeniesienie punktów, nastąpi po weryfikacji Konta Punktowego Uczestnika w systemie informatycznym Organizatora. Warunkiem przeniesienia zapisanych punktów, jest wcześniejsza dezaktywacja Karty Stałego Klienta, dokonana w sposób przewidziany w pkt. V.8


VI. Zasady naliczania punktów w Programie

1. Uczestnik programu gromadzi punkty na Koncie Punktowym Uczestnika, w sposób i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Uczestnik programu otrzymuje Punkty, za zakup towarów w Placówkach partnera.

3. Uczestnik programu, będzie premiowany za zakup towarów w następujący sposób: w przypadku zakupów na wartość co najmniej 10 zł, Uczestnik programu otrzymuje 1 pkt. W przypadku dokonania zakupów powyżej kwoty 10 zł, klient otrzymuje wielokrotność punktów w stosunku 1:10, z tym zastrzeżeniem, że punkty naliczane są od wielokrotności pełnych 10 zł (np. w przypadku zakupów za kwotę 37 zł - 3 pkt.).

4. W celu zapisania punktów na Koncie Punktowym Uczestnika, Uczestnik programu, powinien okazać sprzedawcy kartę, przed dokonaniem zapłaty za zakupiony towar. Sprzedawca po wystawieniu paragonu fiskalnego (lub faktury) umieszcza Kartę Stałego Klienta w czytniku kart, znajdującym się w Placówce partnera. Po wprowadzeniu kwoty zakupu, daty zakupu, numeru paragonu/faktury i akceptacji wprowadzonych danych, zostaną naliczone punkty stosownie do postanowień obowiązującego regulaminu.

5. Nie okazanie Karty Stałego Klienta po dokonaniu płatności, powoduje, że punkty za zakupiony towar nie zostaną zapisane na Koncie Punktowym Uczestnika.

6. Punkty zgromadzone na Koncie Punktowym Uczestnika mogą zostać zamienione na Nagrody, w okresie od momentu ich przyznania na Koncie Punktowym Uczestnika do końca następnego roku kalendarzowego. Po upływie tego okresu zostają anulowane.

7. Uczestnik programu może uzyskać informację o stanie Konta Punktowego Uczestnika posiadanej Karty Stałego Klienta, w Placówkach partnerów oraz poprzez zalogowanie się na Oficjalnej stronie internetowej programu, gdzie zostanie wyświetlona liczba zgromadzonych punktów i końcowa data realizacji (zamiany na Nagrody) zgromadzonych punktów.

8. Punkty przyznawane w programie można wykorzystać tylko w sposób określony niniejszym regulaminem.

9. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w Placówce partnera, stanowiącego podstawę naliczenia punktów na Koncie Punktowym Uczestnika, przyznane punkty zostają odjęte ze stanu Konta Punktowego Uczestnika.

10. Organizator, zastrzega sobie prawo do zmiany zasad gromadzenia punktów w programie. W takim przypadku dotychczasowe punkty zostają przeliczone na nowych zasadach. Wszelkie informacje dotyczące zmian regulaminu programu, będą zamieszczane na Oficjalnej Stronie internetowej programu.


VII. Nagrody w programie

1. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów na Koncie Punktowym Uczestnika, Uczestnik programu może je wymienić na Nagrody, wskazane w obowiązującym, w chwili wymiany punktów Katalogu programu.

2. Uczestnik programu może żądać wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Punktowym Uczestnika na Nagrodę, jeżeli posiada ważną Kartę Stałego Klienta, nie przekroczył okresu, o którym mowa w pkt. VI.6. oraz zebrał wystarczającą liczbę punktów, do otrzymania danej Nagrody, zgodnie z Katalogiem programu.

3. Zamówienie Nagrody, następuje z chwilą złożenia prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia w Placówce partnera.

4. W celu zamówienia Nagrody, Uczestnik programu, zgłasza chęć zamiany zgromadzonych punktów na Nagrodę, w Placówce partnera. Następnie, przekazuje Kartę Stałego Klienta pracownikowi Partnera programu, który dokonuje weryfikacji zgromadzonych punktów oraz możliwość dokonania zamówienia. Pracownik partnera programu, wpisuje na formularzu zamówienia liczbę odczytanych punktów, zgromadzonych przez Uczestnika na Koncie Punktowym Uczestnika i przekazuje formularz zamówienia Uczestnikowi do wypełnienia. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia, pracownik Placówki partnera, rejestruje w systemie informatycznym złożenie zamówienia.

5. Wymiana punktów na Nagrodę powoduje obniżenie salda punktowego na Koncie Punktowym Uczestnika programu, o liczbę punktów, przypisanych danej Nagrodzie. Obniżenie salda punktowego, następuje, z chwilą złożenia zamówienia Nagrody i potwierdzenia jego przyjęcia i zarejestrowania przez Placówkę partnera .

6. Punkty nie wymienione na Nagrody, pozostają ma Koncie Punktowym Uczestnika programu.

7. Punkty przyznawane w programie nie mogą być wymieniane na pieniądze.

8. Nagrody dostępne w Placówkach, Uczestnik programu odbierze na miejscu, składając podpis na pokwitowaniu odbioru.

9. W przypadku Nagród, które nie są dostępne w Placówkach partnera, Uczestnik programu otrzyma je w terminie 6 tygodni, od chwili złożenia zamówienia Nagrody. Dostawa nagrody nastąpi na adres, wskazany przez Uczestnika programu w formularzu zamówienia Nagrody.

10. Organizator, nie ponosi odpowiedzialności, za realizację zamówienia Nagrody, gdy nie jest możliwe jej doręczenie, na adres wskazany w zamówieniu Nagrody lub gdy realizacji zamówienia nie jest możliwa, na skutek nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.

11. Koszty dostawy Nagrody pokrywa Organizator.

12. Raz złożone zamówienie nie może być odwołane ani zmienione.

13. Jeżeli wydanie zamówionej Nagrody nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik programu zostanie poinformowany o tym niezwłocznie. W takim przypadku, Uczestnik programu będzie mógł wybrać inną Nagrodę z obowiązującego Katalogu programu lub odstąpić od zamówienia Nagrody. W ostatnim przypadku, do Konta Punktowego Uczestnika, dolicza się liczbę punktów odpowiadającej liczbie punktów, odjętej z Konta Punktowego Uczestnika w związku ze złożeniem zamówienia Nagrody.

14. Organizator, zastrzega sobie prawo zmian w każdym czasie wartości punktowych przypisanych do oferowanych Nagród w programie punktowym. Wiążące jest określenie liczby punktów wymaganych, do otrzymania Nagrody, obowiązujące w chwili złożenia zamówienia Nagrody.

15. W celu wymiany punktów na Nagrody, nie można łączyć punktów zgromadzonych na różnych Kontach Punktowych Uczestnika programu.

16. Uczestnicy programu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

17. Jeżeli odebrana przez Uczestnika programu Nagroda ma wady, Uczestnik programu może zgłosić pisemną reklamację, w Placówce partnera, w której odebrał nagrodę lub bezpośrednio na adres Organizatora. Do reklamacji musi być dołączone pisemne potwierdzenie odbioru Nagrody. Uznanie reklamacji, powoduje konieczność - w miarę możliwości (dostępności) - wymiany wadliwej Nagrody na wolną od wad, albo na zamianę na inną Nagrodę, o nie mniejszej wartości punktowej. Odpowiednie zastosowanie ma tu procedura wydawania Nagrody. Uczestnik programu może odmówić przyjęcia nowej Nagrody. W takim przypadku punkty odjęte w związku z zamówieniem Nagrody, która okazała się wadliwa, zostają zapisane na Koncie Punktowym Uczestnika programu.

18. W przypadku Nagród wydanych Uczestnikowi z gwarancją producenta, wady towaru, powinny zostać zgłoszone bezpośrednio w punktach gwarancyjnych producenta, wskazanych w gwarancji, która wraz z Nagrodą została wydana. Postępowanie w tym przypadku odbywa się w sposób i na zasadach określonych w warunkach gwarancji. Próby wymiany lub zwrotu takich towarów będą rozpatrywane negatywnie.

19. Organizator, zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania Nagród lub ich wycofania z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku, Uczestnik programu zostanie poinformowany o tym w Placówkach partnera oraz na Oficjalnej stronie internetowej. W przypadku złożenia zamówienia na Nagrodę, której wydawanie wstrzymano lub ją wycofano, stosuje się procedurę przewidzianą w pkt. VII.17.


VIII. Odpowiedzialność Organizatora programu

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestnika programu formularza zgłoszeniowego, formularza zamówienia nagrody, za zmianę jego danych podanych w formularzach;

2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika programu do wysokości wartości przysługującej Nagrody.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działanie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z powodu wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika lub Organizatora programu.


IX. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu programu

1. Reklamacja dotycząca sposobu naliczenia punktów może być zgłaszana, tylko po okazaniu paragonu zakupu towaru (lub faktury VAT) w Placówce partnera.

2. Reklamacje co do przebiegu programu punktowego, w szczególności w zakresie sposobu naliczenia punktów, wymiany punktów na Nagrody mogą być zgłaszane: a) pisemnie w Placówce partnera, b) pisemnie na adres Organizatora wskazany w pkt. II.1.

3. Uprawnionym do złożenia reklamacji jest wyłącznie Uczestnik programu;

4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty Stałego Klienta, wraz ze wskazaniem dokładnego opisu i przyczyny reklamacji;

5. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 30 dni od momentu powstania przyczyny jej złożenia. Po upływie tego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

6. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej złożenia;

7. Decyzja Organizatora. w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

8. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, przewidzianej niniejszym regulaminem.


X. Postanowienia końcowe

1. Grupa PSN sp. z o.o., zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i Katalogu programu w dowolnym momencie w czasie trwania programu punktowego. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na Oficjalnej stronie internetowej programu.

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w programie punktowym, w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie o rezygnacji, złożone w Placówce partnera lub w siedzibie Organizatora. W takim przypadku Uczestnik będzie miał prawo do wymiany zgromadzonych na Koncie Punktowym Uczestnika punktów, w sposób i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Uczestnik programu rezygnujący z programu zobowiązany jest do zwrotu Karty Stałego Klienta. Niewykorzystane punkty zostają anulowane. W przypadku rezygnacji z udziału w programie punktowym Grupa PSN sp. z o.o. niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika programu udostępnione dla celów programu,

3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika programu postanowień regulaminu lub innego działania, które zakłócałoby realizację programu punktowego, Grupa PSN sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w programie. Wykluczenie powoduje anulowanie zgromadzonych punktów i dezaktywację Karty Stałego Klienta.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia programu punktowego, w każdym czasie, po upływie 60 dni od daty ogłoszenia takiej informacji na Oficjalnej stronie internetowej programu. Punkty zebrane przez uczestników, a niewymienione na Nagrody, w trakcie trwania programu, zostają anulowane z dniem zakończenia programu i nie podlegają wymianie na zasadach przewidzianych niniejszym regulaminem. Zamówienia Nagród, dokonane przed datą zakończenia programu, będą realizowane zgodnie z regulaminem.

5. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego,

6. Regulamin dostępny będzie w Placówkach partnerów, w siedzibie Organizatora oraz w wersji elektronicznej na Oficjalnej stronie internetowej programu. Na pisemne żądanie Uczestnika programu, Grupa PSN sp. z o.o., zobowiązuje się do przesłania regulaminu mailem lub drogą pocztową.

7. Spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Grupy PSN sp. z o.o.